Ασύρματο πληκτρολόγιο συναγερμού LED αμφίδρομης επικοινωνίας FW2-KP Crow με Ελληνικό Μενού.

Ασύρματο Πληκτρολόγιο FW2-KP Crow

Ασύρματο πληκτρολόγιο αμφίδρομης επικοινωνίας FW2-KP Crow γραφικού περιβάλλοντος OLED (Organic Light Emitting Diode), για τους πίνακες συναγερμού RUNNER της CROW. Με­γά­λη οθόνη για εύ­κο­λη ανά­γνω­ση και προ­βο­λή μη­νυ­μά­των μέχρι και σε 6 γραμ­μές και με Ελληνικό Μενού. Λειτουργεί με δύο μπαταρίες λιθίου μεγάλης διάρκειας σε συχνότητα λειτουργίας 868MHz. Δύο εντά­σεις φω­τι­σμού στα προ­βαλ­λό­με­να μη­νύ­μα­τα για εύ­κο­λη ανά­γνω­ση. Πλή­κτρα γρή­γο­ρου οπλι­σμού σε πα­ρα­μο­νή και πλήρη όπλι­ση. Βοη­θη­τι­κά πλή­κτρα πλο­ή­γη­σης που αλ­λά­ζουν λει­τουρ­γί­ες ανά­λο­γα με την τρέ­χου­σα απει­κό­νι­ση. Μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει σε οποιο­δή­πο­τε πί­να­κα συ­να­γερ­μού της σει­ράς Runner. Ει­δι­κή λειτουργία προ­βο­λής της κα­τά­στα­σης όλων των ζωνών με μια ματιά. Συν­δυα­σμέ­να πλή­κτρα πα­νι­κού , ια­τρι­κής βο­ή­θειας. Εν­δει­κτι­κά LED για ση­μα­το­δό­τη­ση κα­τά­στα­σης ετοι­μό­τη­τας του συ­στή­μα­τος και system trouble. Προ­γραμ­μα­τι­ζό­με­να πλή­κτρα ει­δι­κών λειτουργιών ( A.B.C.D ) Λει­τουρ­γία βο­ή­θειας που προ­βά­λει πε­ρι­γρα­φή λει­τουρ­γί­ας των προ­γραμ­μα­τι­ζόμενων πλή­κτρων. Δια­θέ­τει οπί­σθιο φω­τι­σμό πρά­σι­νου-κί­τρι­νου χρώ­μα­τος στα πλή­κτρα και την οθόνη ρυθ­μι­ζό­με­νο σε 8 επί­πε­δα. Τα πλεονεκτήματα της αμφίδρομης επικοινωνίας είναι ότι προσφέρει αποτελεσματικότερη επικοινωνία και παρέχει μεγαλύτερη εμβέλεια. Επίσης ή αμφίδρομη επικοινωνία παρέχει ενδείξεις κατάστασης των ασύρματων χειριστηρίων και πληκτρολογίων και ελαχιστοποιεί τον χρόνο αποστολής συμβάντος στον δέκτη, εξοικονομώντας ενέργεια με αυτόν τον τρόπο.