Μπιλιούρης Α.Β.Ε.Ε.
  • Μπιλιούρης Α.Β.Ε.Ε.
  • Δέσμη Πυρανίχνευσης HOCHIKI
  • Δέσμη Πυρανίχνευσης HOCHIKI
  • Δέσμη Πυρανίχνευσης HOCHIKI

Μπιλιούρης Α.Β.Ε.Ε.

Εργοστάσιο Κυβωτοποιίας στον Τρίλοφο Ημαθίας. Η εταιρία μας έχει εγκαταστήσει Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης και Σύστημα Πυρανίχνευσης.